WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2018

Current Notification

CAwªÀÄDAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgïD¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
POLICE PROMO - JOIN US CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2017 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2016 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
01 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP)(MEN) & PC-IRB (MEN)-2018 419 HK 28-Feb-2018 09-Apr-2018 Registration Closed
02 APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018 18 HK & NHK 26-Feb-2018 05-Apr-2018 Click Here To Know Status
03 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN)- 2018 38 HK & NHK 22-Feb-2018 17-Apr-2018 Registration Closed
04 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018 164 HK & NHK 15-Feb-2018 17-Apr-2018 Registration Closed
05 APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL(2018) 15 HK 16-Jan-2018 03-Mar-2018 Click Here To Know Status