WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2018

Current Notification

CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2017-18£Éà ¸Á°£À°è ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2019 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2017 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2016 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
01 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)- 2018 517 HK & NHK 03-Aug-2018 24-Aug-2018 Click Here To Know Status
02 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE(MEN) (CAR/DAR)- 2018 688 NHK 14-Jun-2018 05-Jul-2018 Click Here To Know Status
03 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2018 2113 NHK 11-Jun-2018 30-Jun-2018 Click Here To Know Status
04 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (KSISF) (MEN & WOMEN)– 2018 395 NHK 04-Jun-2018 25-Jun-2018 Click Here To Know Status
05 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN) & PC- IRB ( MEN) - 2018 849 HK & NHK 04-Jun-2018 25-Jun-2018 Click Here To Know Status
06 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN & WOMEN) NHK -2018 09 NHK 25-May-2018 15-Jun-2018 Click Here To Know Status
07 APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECUTRY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2018 17 & 28 HK & NHK 25-May-2018 15-Jun-2018 Click Here To Know Status
08 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INPECTOR (INTELLEGENCE) (MEN & WOMEN) - 2018 19 HK & NHK 25-May-2018 15-Jun-2018 Click Here To Know Status
09 APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2018 12 HK & NHK 25-May-2018 15-Jun-2018 Click Here To Know Status
10 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2018 05 HK & NHK 25-May-2018 15-Jun-2018 Click Here To Know Status
11 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP)(MEN) & PC-IRB (MEN)-2018 419 HK 28-Feb-2018 09-Apr-2018 Click Here To Know Status
12 APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2018 18 HK & NHK 26-Feb-2018 05-Apr-2018 Click Here To Know Status
13 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN)- 2018 66 HK & NHK 28-May-2018 11-Jun-2018 Click Here To Know Status
14 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN)- 2018 190 HK & NHK 28-May-2018 11-Jun-2018 Click Here To Know Status
15 APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL(2018) 15 HK 16-Jan-2018 03-Mar-2018 Click Here To Know Status